Lege sand teknisk information — børneterapilegetøj

Spil sand teknisk information

LEG SAND

3. december 2003

 

Sikkerhedsdatablad

 

Producent eller distributør: Sandtastik Products, Inc.

80 føderale vej, welland, på l3b 3p2

Information Telefon: 800-845-3845

Nødtelefon: 800-845-3845

 

Afsnit i - produktidentifikation

 

Produktnavn: sandtastik hvidt legesand

Produktstørrelser: 6 & 12 oz. krukker; 10# flaske, 25# kasse

Produktklasse: håndværk

 

Afsnit ii – farlige ingredienser

 

Ingen

 

Afsnit iii – fysiske og kemiske egenskaber

 

Kogepunkt: n/a smeltepunkt: n/a damptryk n/a

Specifik dampdensitet (luft=1): n/a specifik vægtfylde n/a

Opløselighed i vand: N/A Reaktivitet i vand Ikke-reaktiv

Udseende og lugt: Hvidt sand: Ingen lugt

 

Afsnit iv – oplysninger om brand og eksplosion

 

Flammepunkt (metode): n/a

Selvantændelsestemperatur: n/a

Eksplosionsgrænser i luft (volumenprocent): Ikke eksplosiv

Slukningsmidler: der kræves ingen specielle medier

Brandslukningsprocedurer: ingen særlige brandslukningsprocedurer

Påkrævet

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer: ikke brændbart

 

Afsnit v – fysiske farer/reaktivitet

 

Farlige polymerisationsprodukter: ingen

Stabilitet: Stabile Forhold, der skal undgås: Ingen

Inkompatibilitet (materialer, der skal undgås): Ingen

Farlige nedbrydningsprodukter: ingen

 

Afsnit vi – sundhedsfaredata

 

Tilladt eksponeringsniveau: Se afsnit II for komponent PEL/TLV'er

Primære indgangsveje: øjne, hud og indtagelse

Virkninger og symptomer ved akut eksponering: Ingen forventet

Effekter og symptomer ved kronisk eksponering: Ingen forventet

Kræftfremkaldende liste: ntp: ingen bue: nej osha: nej

Se afsnit ii for berørte komponenter

Medicinske tilstande, der normalt forværres ved overeksponering for dette produkt: INGEN

Førstehjælpsforanstaltninger: ingen påkrævet

Der forventes ingen akutte helbredseffekter

 

Afsnit vii – procedurer for spild eller lækage

 

Forholdsregler under opbevaring og håndtering: Ingen påkrævet

Forholdsregler, der skal tages i tilfælde af at et materiale spildes: Ingen påkrævet

Metode til bortskaffelse af affald: Bortskaf i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale bestemmelser

 

Afsnit viii – beskyttelsesudstyr/kontrolforanstaltninger

 

Åndedrætsværn og særlige ventilationskrav: Ingen påkrævet

Andet beskyttelsesudstyr (handsker, beskyttelsesbriller osv.): ikke påkrævet

Arbejds-/hygiejnepraksis: ingen påkrævet

 

Afsnit ix – yderligere oplysninger og advarsler

 

Dette informationsblad er kun til forbrugerbrug

 

Sektion x – farveoplysninger

 

Dette sikkerhedsdatablad gælder for følgende farver, der er forbundet med farlige og/eller ikke-farlige ingredienser:

 

Produktfarve farlig ingrediens

 

HVID Ingen

 

Formular udfyldt af: Larry L. Cook, Ph.D., DABT

Duke University

3. december 2003

-----------------------------------------------------------------

FARVE SAND 

 

10/15/2009 

Sikkerhedsdatablad 

 

Producent eller distributør: santastik products, inc 

1110 hansler vej, enhed 1, welland, på l3c 7m5 

Informationstelefonnummer: 800-845-3845 

Nødtelefonnummer: 800-845-3845 

 

Afsnit i - produktidentifikation 

 

Produktnavn: sandtastik farvet sand     

PRODUKTSTØRRELSER: 6, 12, 18 oz FLASKE, 1 LB, 2 LB BAG, 10 LB, 25 LB BOX 

Produktklasse: håndværk        

 

Afsnit ii - farlige ingredienser 

 

INGEN 

 

Afsnit iii - fysiske og kemiske egenskaber 

 

Kogepunkt: n/a smeltepunkt: n/a damptryk: n/a 

Specifik dampdensitet (luft=1): n/a specifik vægtfylde: n/a 

Opløselighed i vand: n/a reaktivitet i vand: ikke-reaktiv 

UDSEENDE OG LUGT: Farvet sand; ingen lugt 

 

Afsnit iv - oplysninger om brand og eksplosion 

 

Flammepunkt (metode): n/a   

Selvantændelsestemperatur: n/a 

Eksplosionsgrænser i luft (volumenprocent): ikke eksplosiv 

Slukningsmidler: der kræves ingen specielle medier 

Brandslukningsprocedurer: ingen særlige brandslukningsprocedurer påkrævet 

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer: ikke brændbart 

 

Afsnit v - fysiske farer/reaktivitet 

 

Farlige polymerisationsprodukter: ingen 

Stabilitet: stabile forhold, der skal undgås: ingen 

Uforligelighed (materialer, der skal undgås): ingen 

Farlige nedbrydningsprodukter: ingen 

 

Afsnit vi - sundhedsfaredata 

 

Tilladt eksponeringsniveau: se afsnit ii for komponent pel/tlvs 

PRIMÆRE INDGANGSVEJER: ØJNE, HUD og INDTAGELSE 

Virkninger og symptomer ved akut eksponering: ingen forventet 

Effekter og symptomer ved kronisk eksponering: ingen forventet 

Kræftfremkaldende liste: ntp: ingen iarc: ingen osha: nej 

Se afsnit ii for berørte komponenter 

Medicinske tilstande, der normalt forværres af overeksponering for dette produkt: ingen 

Førstehjælpsforanstaltninger: ingen påkrævet.  

Der forventes ingen akutte helbredseffekter. 

 

 

 

Afsnit vii - procedurer for spild eller lækage 

 

Forholdsregler under opbevaring og håndtering: ingen påkrævet. 

Forholdsregler, der skal tages i tilfælde af at et materiale spildes: ingen påkrævet. 

Metode til bortskaffelse af affald: bortskaffes i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale regler. 

 

Afsnit viii - beskyttelsesudstyr/kontrolforanstaltninger 

 

Åndedrætsværn og særlige ventilationskrav: ingen påkrævet 

Andet beskyttelsesudstyr (handsker, beskyttelsesbriller osv.): ikke påkrævet 

Arbejds-/hygiejnepraksis: ingen påkrævet 

 

Afsnit ix - yderligere oplysninger og advarsler 

 

Dette informationsblad er kun til forbrugerbrug 

 

Afsnit x - farveoplysninger 

 

Denne meddelelse gælder for følgende farver, der er forbundet med farlige og/eller ikke-

FARLIGE INGREDIENSER: 

 

 Produktfarve farlig ingrediens 

 

 SORT ingen 

 BLÅ ingen 

 BRICK ingen 

 BRUN ingen 

 EMERALD GRØN ingen 

 GRØN ingen 

 GRÅ ingen 

 LAVENDEL ingen 

 LYSEBLÅ ingen 

 LYS GRØN ingen 

 LIME GUL ingen 

 MAGENTA ingen 

 MAUVE ingen 

 MOSGRØN ingen 

 ORANGE ingen 

 PEACH ingen 

 PINK ingen 

 LILLA ingen 

 RØD ingen 

 ROSE ingen 

 LAKS ingen 

 TAN ingen 

 BLÅKKE ingen 

 GUL ingen